top of page
logo.png

INK FAIRY

privatumo politika

1. Studija InkFairy (toliau vadinama „Studija“) gerbia savo klientų privatumą, todėl įsipareigoja saugoti klientų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis sutinkamai su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais bei vadovaujantis šia Privatumo politika.

2. Naudodamiesi Studijos valdoma interneto svetaine www.inkfairy.lt, pildydami studijos paslaugų ir/ar prekių užsakymo formą, teikdami užklausas, susisiekdami su mumis, tęsdami naršymą mūsų interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo duomenis kitu būdu, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate su mūsų taikomais asmens duomenų tvarkymo būdais.

3. Privatumo politika gali būti keičiama, o nauja Privatumo politikos redakcija įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje www.inkfairy.lt dienos.

SĄVOKOS

4. Asmens duomenys – yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, iš kurios tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai gali būti nustatyta asmens tapatybė, t.y.: asmens vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ir kt.

5. Asmens duomenų tvarkymas – automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

6. Duomenų subjektas – tai Jūs, kuris naudojatės mūsų paslaugomis arba naršote mūsų Įmonės interneto svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar esate fizinis asmuo, ar esate juridinio asmens atstovas.

7. Duomenų saugumo pažeidimas reiškia pažeidimą, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be Jūsų leidimo tretiesiems asmenims (nenurodytiems šioje Privatumo politikoje ar kitame dokumente) atskleidžiami Įmonės tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be Jūsų leidimo gaunama prieiga.

8. Studija InkFairy, vadovė meistrė Inga Širvaitė, pažymėjimo Nr.908795, Gedimino pr.32, Vilnius, tel. +370 604 40064, Vilnius, el. paštas: inga@inkfairy.lt.

9. Interneto svetainė – tai www.inkfairy.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS, TIKSLAI IR TRUKMĖ

10. Srrudija Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimamais poįstatyminiais teisės aktais.

11. Studija, siekdama kaip įmanoma labiau apsaugoti Jūsų asmens duomenis, tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini sutarties tarp Jūsų ir Studijos sudarymui bei tinkamam vykdymui, nekaupia perteklinių, su Studijos teikiamomis paslaugomis nesusijusių, duomenų.

12. Srudija negauna Jūsų asmens duomenų iš jokių trečiųjų šalių, todėl Studijos tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų pateikiamos informacijos teikiant užsakymą ar kitaip naudojantis Studijos paslaugomis ar susisiekiant su Studija, todėl, pildydami užsakymo formą arba kitaip kreipdamiesi į Studiją, nurodykite tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini ir neišvengiami užsakant Įmonės paslaugas/prekes ar kitaip bendraujant su Studija ir/ar jos atstovais.

13. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Studija laikosi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:

13.1. Jūsų asmens duomenis Studija tvarko tik iš anksto apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

13.2. Studija Jūsų asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

13.3. Studijos tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, gali būti atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas (pagal Jūsų raštišką prašymą, pateiktą Įmonei toliau šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka).

13.4. Jūsų asmens duomenis Studija tvarko automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis.

13.5. Jūsų asmens duomenis Studija gali perduoti tik toms trečiosioms šalims, kurios yra nurodytos šioje Privatumo politikoje, o taip pat tarp Studijos ir Jūsų sudarytoje sutartyje ar kitame dokumente, kuriame Jūs aiškiai nurodote tokį savo sutikimą.

13.5.1. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis wix payments platforma, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama wix.com.

14. Tuo atveju, jeigu Studijos teikiamomis paslaugomis naudojatės jungiantis per socialinių tinklų paskyras (Facebook, Gmail ir kt.), Jūs išreiškiate sutikimą, kad iš šių socialinių tinklų būtų siunčiami bei gaunami Jūsų socialinio tinklo identifikaciniai duomenys. Jeigu nesutinkate, kad šiuos duomenis Studija gautų iš atitinkamų socialinių tinklų paskyrų, prie Studijos teikiamų paslaugų platformos junkitės naudodami savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

15. Klientų asmens duomenys saugomi iki tol, kol, pagal galiojančius teisės aktus, Studija privalo saugoti dokumentus.

JŪSŲ TEISĖS

16. Studija, įgyvendindama teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje reikalavimus, informuoja, kad Jūs turite šias teises:

16.1. „Teisę žinoti“ – t.y. teisę gauti informaciją iš Studijos apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko. 

16.2. „Teisę susipažinti“ – t.y. teisę prašyti susipažinti su Studijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jums pasinaudojus šia teise, Studija pateiks Jums informacija apie konkrečius jos tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

16.3. „Teisę ištaisyti“ – t.y. teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, neišsamūs ir/ar neteisingi. Šia teise galite pasinaudoti, jeigu pasikeičia Jūsų asmens duomenys (pavardė, kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas, telefono numeris), arba jeigu Jūs manote, kad Studijos tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ir/arba neteisingi. Šia teise galite pasinaudoti ir savo netikslius ir/ar neteisingus asmens duomenis pasikeisti savo asmeninėje paskyroje Studijos interneto svetainėje (jeigu Studija suteikia tokią galimybę), arba, iškilus problemai, kreiptis su šiuo prašymu į Įmonę el. paštu: inga@inkfairy.lt.

16.4. „Teisę būti pamirštam“ – t.y. teisę reikalauti, kad Studija ištrintų (sunaikintų) jos tvarkomus Jūsų asmens duomenis (išskyrus asmens duomenų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka). Šia teise galite pasinaudoti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tie tikslai, kuriais šie duomenys buvo renkami, arba Jūs atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir nelieka jokio kito teisinio pagrindo Jūsų asmens duomenų tvarkymui, arba Jūsų asmens duomenys buvo renkami neteisėtai.

16.5. „Teisę apriboti“ – t.y. teisę prašyti Studijos apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šia teise galite pasinaudoti, jeigu norite, kad Studija toliau nebeatliktų jokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių veiksmų (išskyrus saugojimą), tačiau nepageidaujate „būti pamirštiems“ arba atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą (pavyzdžiui, turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą iki tol, kol bus ištaisyti netikslūs/neteisingi Jūsų asmens duomenys).

16.6. „Teisę perkelti“ – t.y. teisę prašyti Studijos, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam subjektui (tačiau tik tais atvejais, kai duomenys yra tvarkomi turint Jūsų sutikimą, o pats tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis ir tik tada, kai tai techniškai įmanoma).

16.7. „Teisę nesutikti“ – t.y. teisę nesutikti, kad Studija tvarkytų Jūsų asmens duomenis (tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę naudotis Įmonės teikiamomis paslaugomis).

16.8. „Teisę atšaukti“ – t.y. teisę atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą Studijai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tačiau pažymime, kad Studijos atliktas Jūsų asmens duomenų tvarkymas iki Jūsų atšaukimo pareiškimo netampa neteisėtas.

16.9. „Teisę skųsti“ – t.y. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (atmintinė preinama: https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo).

17. Aukščiau išvardintomis teisėmis Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į Studiją raštu elektroniniu paštu: inga@inkfairy.lt. Siekdama užtikrinti tinkamą Jūsų pateikto prašymo įgyvendinimą, Studija priims ir nagrinės tik tuos Jūsų pateiktus prašymus, kurie bus išreikšti raštu ir atsiųsti iš to elektroninio pašto, kurį nurodėte užsakydami Studijos paslaugas arba kreipdamiesi į Įmonę kitais klausimais (kadangi tai suteiks galimybę Studijai identifikuoti besikreipiantį asmenį). Priešingu atveju (t.y. Jums kreipiantis iš kito elektroninio pašto arba kreipiantis į Studiją telefonu), Studija pasilieka teisę atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą bei pasiūlyti Jums su savo prašymu kreiptis atvykus į Studijos paslaugų teikimo vietą. Studija, gavusi iš Jūsų raštu pateiktą prašymą su aiškiai išreikštu pageidavimu, įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį pateikti Jums atsakymą ir/arba atlikti atitinkamus veiksmus.

18. Studija yra įgyvendinusi tinkamas technines bei organizacines priemones, užtikrinančias, kad jos vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų taikomus asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir garantuotų Jūsų (kaip duomenų subjekto) teisių apsaugą.

19. Studija įsipareigoja pranešti Jums apie bet kokį Duomenų saugumo pažeidimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą.

20. Šios Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21. Visi ir bet kokie asmens duomenų apsaugos srityje galintys kilti ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu manote, kad Studija pažeidžia Jūsų teises asmens duomenų apsaugos srityje, su atitinkamu skundu galite kreiptis el. paštu: inga@inkfairy.lt, o Studija įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį išspręsti Jūsų prašymą arba pateikti atsakymą. Skundo nepavykus išspręsti taikiai, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Daugiau informacijos apie kreipimosi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją tvarką galite rasti: https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo.

22. Ši Privatumo politika interneto svetainėje paskutinį kartą atnaujinta: 2023-07-12.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

bottom of page